72 tuntia -varautumiskonsepti

Kodin turvaopasOnnettomuudet

72 tuntia -varautumiskonsepti havainnollistaa omatoimisen varautumisen merkitystä. Paraskaan julkinen palvelu ei kykene vastaamaan kaikkiin tarpeisiin yhtä nopeasti esimerkiksi myrskyn, tulvan tai laajan sähkökatkon aikana. On kaikille eduksi, jos mahdollisimman monet ovat etukäteen suunnitelleet häiriötilanteessa ja pitävät yllä perustarpeet kattavaa kotivaraa. Koti­ta­louk­sien oma­toi­mi­sel­la va­rau­tu­mi­sel­la ym­mär­re­tään yk­sit­täis­ten hen­ki­löi­den, asuin­yh­tei­sö­jen ja per­hei­den oma­eh­tois­ta va­rau­tu­mis­ta ti­lan­tei­siin, jois­sa nor­maa­li arki häi­riy­tyy.

Suositus 72 tunnin  (3 vuo­ro­kaut­ta) omatoimiseksi varautumiseksi pohjautuu kansaivälisiin malleihin. Se on sekä avus­tus­jär­jes­tö­jen että vi­ran­o­mais­ten ylei­ses­ti tun­nis­ta­ma aikakehys, jossa omatoiminen varautuminen helpottaa sekä omaa pärjäämistä että yhteiskunnan auttamispainetta.

72 tun­tia -varautumiskoulutuskonsepti ja koulutusmateriaalit on suun­ni­tel­tu jär­jes­tö­jen ja vi­ran­o­mais­ten yh­teis­työ­nä SPEKin koordinoimassa Koti­ta­louk­sien oma­toi­mi­sen va­rau­tu­mi­sen toi­mi­kun­nas­sa (KOVA). Kon­sep­tin suun­nit­te­lun on ra­hoit­ta­nut Huol­to­var­muus­kes­kus.

72 tun­tia -koulutus on 1-2 tun­nin mit­tai­nen oma­toi­mi­sen va­rau­tu­mi­sen kou­lu­tus. Koulutuksia järjestävät kouluttajakoulutuksen käyneet vapaaehtoiset kouluttajat eri järjestöissä. Kou­lu­tus voi­daan rää­tä­löi­dä koh­de­ryh­män tar­pei­den mu­kaan. Kou­lu­tuk­sen ti­laa­ja so­pii kou­lut­ta­jan ja/tai hä­nen taus­ta­yh­tei­sön­sä kans­sa palk­ki­os­ta ja kulu­kor­vauk­sis­ta. Koulutuksessa kes­kus­tel­laan ko­din tur­val­li­suu­des­ta ja oma­toi­mi­ses­ta va­rau­tu­mi­ses­ta, ja opi­taan löy­tä­mään koti­ta­lou­den tur­val­li­suut­ta ja va­rau­tu­mis­ta edis­tä­viä asi­oi­ta. Koulutusmateriaalit on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoja ja kouluttajahaku: www.72tuntia.fi

 

Jaa opas